วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

เยียมบ้านนักเรียนกันเถอะ


คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน


เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่


และนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการช่วยเหลือนักเรียน


โดยมี ครูสรัลนุช หัวหน้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


และคณะครูทุกท่าน

ทำไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้จัดดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
ดูงานระบบดูแล ที่โรงเรียนอรุณเมธา
จัดประชุมคณะครูเพื่อดำเนินงาน