วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

เยียมบ้านนักเรียนกันเถอะ


















คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน






เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่


และนำข้อมูลมาใช้ประกอบ



ในการช่วยเหลือนักเรียน






โดยมี ครูสรัลนุช หัวหน้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


และคณะครูทุกท่าน

ทำไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน





ได้จัดดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



ดังนี้




ดูงานระบบดูแล ที่โรงเรียนอรุณเมธา




จัดประชุมคณะครูเพื่อดำเนินงาน